Trang Giới thiệu chung
 
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Trường Đại học Kinh tếI. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (tên giao dịch tiếng Anh là: Center for Higher Educational Quality Assurance, UEB-VNU), được thành lập theo Quyết định số 2175/QĐ-TCNS ngày 09/12/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế với sứ mạng góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo của Trường, hướng tới trở thành đơn vị nghiên cứu, tư vấn có uy tín về đảm bảo chất lượng giáo dục, là cầu nối giữa các tổ chức kiểm định quốc tế và các cơ sở đào tạo tại Việt Nam.
II. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
Giám đốc:
ThS. Nguyễn Thị Minh Phượng
Điện thoại: (84-24) 3754.7506 + máy lẻ 102
Email: phuongntm@vnu.edu.vn

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Chức năng:

1. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong quản lý và đầu mối tổ chức thực hiện công tác đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí trong Trường;

2. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu các vấn đề liên quan tới đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng và khảo thí giáo dục do Hiệu trưởng Trường ĐHKT giao trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật và ĐHQGHN.

2. Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ đảm bảo chất lượng:

a) Đầu mối thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục đơn vị đào tạo và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Trường theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN, các tổ chức kiểm định chất lượng trong khu vực và quốc tế;

b) Quản lý, giám sát, tổ chức thực hiện các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục trong Trường;

c) Nghiên cứu ứng dụng các mô hình đảm bảo chất lượng trong nước và quốc tế vào thực tiễn;

d) Tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục;

e) Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫn, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Trường;

g) Tổ chức các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo và tập huấn chuyên môn về công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cho cán bộ trong Trường và các tổ chức xã hội, giáo dục ngoài Trường do Hiệu trưởng Trường ĐHKT giao trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật và ĐHQGHN;

h) Phối hợp với Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác phát triển xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế.

2. Nhiệm vụ khảo thí:

a) Đầu mối tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi học phần;

b) Tư vấn, quản lý, cung cấp và đầu mối tổ chức đánh giá toàn bộ đề thi học phần cho các hệ đào tạo đại học và sau đại học;

c) Giám sát quy trình và thực hiện các hoạt động về khảo thí trong Trường;

d) Tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn liên quan đến việc tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học;

e) Tổ chức lưu giữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của Trường về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và khảo thí;

g) Đầu mối tập hợp kết quả của các đơn vị trong Trường để thực hiện nhiệm vụ ba công khai theo đúng quy định.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường ĐHKT giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.


>> Danh sách cán bộ Trung tâm
____________________
Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phòng 102, nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 37547506 + máy lẻ 102, 103 - Fax: (84-24) 37546765
Email:
cheqa_ueb@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.vnu.edu.vn