Trang Giới thiệu chung
 
Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu, Trường Đại học Kinh tế 

I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ


Trưởng phòng:

ThS. Lưu Thị Mai Anh

ĐT: (84-24) 37547506 + 702

Email: maianh@vnu.edu.vn

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu (Phòng TT&QTTH) có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến công tác website, truyền thông và quản trị thương hiệu của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

2. Nhiệm vụ:

a) Hoạt động website:

- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Hiệu trưởng quản lý công tác website của Trường ĐHKT;

- Đầu mối xây dựng đề án, kế hoạch khởi tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống website của Trường;

- Quản lý và quản trị nội dung trên hệ thống website của Trường;

- Đầu mối tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ĐHQGHN và của Trường trên website Trường;

- Cung cấp thông tin, dịch vụ lên Internet theo quy định pháp luật, theo quy định của ĐHQGHN và Trường ĐHKT;

- Hướng dẫn các đơn vị thuộc Trường ĐHKT xây dựng và vận hành website đơn vị/ website thành phần; đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên website đơn vị/ website thành phần theo quy định;

- Tổ chức đánh giá website đơn vị thuộc Trường ĐHKT theo định kỳ;

- Xác nhận việc đăng thông tin luận án trên website cho các nghiên cứu sinh của Trường;

- Triển khai các dịch vụ đi kèm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Trường trong từng giai đoạn phát triển.

b) Hoạt động truyền thông:

- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Hiệu trưởng quản lý công tác truyền thông tại Trường ĐHKT;

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông đối ngoại;

- Tổ chức xuất bản các ấn phẩm truyền thông của Trường theo quy định, gồm: phim tài liệu, clip, video...;

- Đầu mối tổ chức họp báo; Liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động của Trường; Tiếp nhận yêu cầu của phóng viên báo chí đến làm việc với Trường...;

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường ĐHKT, các cơ quan thông tấn báo chí để thông tin, tuyên truyền về Trường qua các phương tiện truyền thông;

- Phối hợp với Phòng Thông tin và Quản trị Thương hiệu ĐHQGHN trong triển khai các hoạt động liên quan theo quy định của ĐHQGHN và pháp luật;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ, sinh viên Trường ĐHKT;

c) Hoạt động quản trị thương hiệu:

- Tổ chức quản lý hoạt động quản trị thương hiệu của Trường;

- Xây dựng và quản lý bộ nhận diện thương hiệu của Trường;

- Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển của Trường;

- Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao giá trị thương hiệu, quảng bá thương hiệu của Trường;

- Là đơn vị đầu mối hoàn thiện hồ sơ để đăng ký thương hiệu của Trường với các cơ quan chức năng.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao theo đúng chức năng của Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu.

>> Danh sách cán bộ Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu
_______________________
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 702, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 702, 712

Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác