Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Quản trị Kinh doanh
  1. PGS.TS. Hoàng Văn Hải, Chủ nhiệm khoa, Chủ tịch
  2. TS. Phạm Thị Liên, Phó Chủ nhiệm khoa, Phó chủ tịch
  3. TS. Trần Đức Vui, Phó Chủ nhiệm khoa, Ủy viên
  4. PGS.TS. Trần Anh Tài, Phó Hiệu trưởng, Ủy viên
  5. PGS.TS. Lê Quân, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Ủy viên
  6. PGS.TS. Đỗ Minh Cương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên
  7. TS. Đỗ Xuân Trường, Chủ nhiệm bộ môn, Ủy viên
  8. GS.TS. Bùi Xuân Phong, Học viện Bưu chính Viễn thông, Ủy viên
  9. TS. Phan Chí Anh, Phó Chủ nhiệm khoa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Ủy viên
  10. TS. Nguyễn Ngọc Thắng, Chủ nhiệm bộ môn, Uỷ viên Thư ký.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN