Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Kinh tế Quốc tế  • TS. Vũ Anh Dũng, Chủ nhiệm khoa, Chủ tịch
  • PGS.TS Hà Văn Hội, Phó Chủ nhiệm khoa, Phó chủ tịch
  • PGS.TS. Nguyễn Xuân Thiên, Phó Chủ nhiệm khoa, Ủy viên
  • PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Hiệu trưởng, Chủ nhiệm bộ môn , Ủy viên
  • TS. Nguyễn Tiến Dũng, Giảng viên, Ủy viên
  • TS. Bùi Trường Giang, Viện Kinh tế Việt Nam, Ủy viên
  • PGS. TS. Lê Bộ Lĩnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban KHCN và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên
  • Ông Mai Thanh Hải, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Ủy viên
  • TS. Nguyễn Anh Thu, Phó Chủ nhiệm bộ môn, Ủy viên
  • TS. Nguyễn Thị Kim Anh, Chủ nhiệm bộ môn, Ủy viên Thư ký

Trường ĐHKT - ĐHQGHN