Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Kinh tế Chính trị  • PGS.TS. Phạm Văn Dũng, Chủ nhiệm khoa, Chủ tịch
  • TS. Vũ Thị Dậu, Phó Chủ nhiệm khoa, Phó chủ tịch
  • ThS. Phạm Văn Chiến, Phó Chủ nhiệm khoa, Ủy viên
  • PGS.TS. Phan Huy Đường, Chủ nhiệm bộ môn, Ủy viên
  • PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Hiệu trưởng - Chủ nhiệm bộ môn, Ủy viên
  • GS.TS Trần Ngọc Hiên, Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật Việt Nam, Ủy viên
  • TS. Đinh Quang Ty, Hội đồng Lý luận Trung ương - GVKN, Ủy viên
  • PGS.TS. Lê Cao Đoàn, Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy viên
  • TS. Trần Đức Hiệp - Phó Chủ nhiệm bộ môn, Ủy viên - Thư ký.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN