Trang Giới thiệu chung
 
Phòng Tuyển sinhI. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thị Thư

Điện thoại: 024.3754 7506 + 888

Email: thunt@vnu.edu.vn


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Tuyển sinh là đơn vị tham mưu, giúp Ban Giám hiệu Trường ĐHKT triển khai các hoạt động PR, marketing, tạo nguồn tuyển sinh các bậc đào tạo đại học, sau đại học trong nước.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Hiệu trưởng quản lý công tác tạo nguồn tuyển sinh các chương trình đào tạo;

b) Khảo sát và phân tích thị trường, xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tuyển sinh tất cả các bậc, chương trình đào tạo của Trường;

c) Đề xuất chiến lược (mục tiêu và giải pháp) phát triển quy mô tuyển sinh hàng năm phù hợp với mục tiêu chiến lược của Trường;

d) Tổ chức nội dung và cập nhật thông tin tuyển sinh trên các công cụ truyền thông tuyển sinh của Trường;

e) Biên soạn các ấn phẩm tuyển sinh;

f) Tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh (gồm các kênh tư vấn tuyển sinh, sự kiện, truyền thông…) hiệu quả;

g) Xây dựng, phát triển mối quan hệ với các đối tác nhằm quảng bá, thu hút người học và các khách hàng tiềm năng;

h) Xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu nguồn tuyển sinh cho các chương trình;

i) Điều tra, khảo sát, đánh giá hiệu quả các kênh marketing và hiệu quả tuyển sinh của từng chương trình để đề xuất với Hiệu trưởng các giải pháp kịp thời;

j) Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý hoặc khi có yêu cầu của Ban Giám hiệu liên quan đến các nhiệm vụ được giao;

k) Hỗ trợ công tác tuyển sinh đào tạo ngắn hạn;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

_______________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Địa chỉ: Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3754 7506 (666,888); Hotline: 0913.486.773

Email: tuyensinh_ueb@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.edu.vn