Trang Giới thiệu chung
 
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 

TT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị công tác

Chức trách trong hội đồng

1.      

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

Hiệu trưởng

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

 Chủ tịch

2.      

PGS.TS. Nguyễn Anh Thu

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Phó Chủ tịch

3.      

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Uỷ viên

4.      

TS. Phạm Minh Tuấn

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Ủy viên

5.      

PGS.TS. Lê Trung Thành

Trưởng phòng Đào tạo

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Ủy viên

Thư ký

6.      

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

Phó Trưởng Ban

Ban Kinh tế Trung ương

Uỷ viên

7.      

PGS.TS. Hoàng Văn Hải

Viện Trưởng Quản trị Kinh doanh

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Uỷ viên

8.      

PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

Chủ nhiệm

Khoa Tài chính Ngân hàng

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Uỷ viên

9.      

PGS.TS. Hà Văn Hội

Chủ nhiệm

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Uỷ viên

10.  

TS. Nguyễn Quốc Việt

Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Uỷ viên

11.  

PGS.TS. Trần Đức Hiệp

Chủ nhiệm

Khoa Kinh tế Chính trị,

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Uỷ viên

12.  

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

Chủ nhiệm

Khoa Kế toán Kiểm toán,

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Uỷ viên

13.  

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành

Viện trưởng

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Uỷ viên

14.  

TS. Võ Trí Thành

Chuyên gia Kinh tế

Uỷ viên

15.  

TS. Đinh Quang Ty

Chuyên gia Kinh tế

Uỷ viên

16.  

TS. Nguyễn Hữu Thắng

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tập đoàn Hapro

Uỷ viên

Hội đồng gồm có 16 thành viên.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN