Trang Giới thiệu chung
 
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNI. CĂN CỨ VÀ BỐI CẢNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
1.1. Căn cứ xây dựng kế hoạch

1.1.1. Chiến lược phát triển của ĐHQGHN đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; kế hoạch phát triển 5 năm ĐHQGHN giai đoạn 2011-2015; Định hướng trọng tâm kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011-2012 của ĐHQGHN.

1.1.2. Chiến lược phát triển Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Kế hoạch phát triển 5 năm Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, giai đoạn 2011-2015.

1.1.3. Nghị quyết của Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN tại Đại hội Đảng bộ lần thứ 4 (năm 2010).

1.1.4. Các Bộ tiêu chuẩn kiểm định: Bộ tiêu chuẩn kiểm định của AUN-QA; Bộ tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ĐHQGHN; Bộ tiêu chí xếp hạng các trường đại học của Quacquarelli Symonds (QS).

1.1.5. Tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010-2011 và thực trạng nguồn lực của Trường.

1.2. Dự báo bối cảnh phát triển

1.2.1. Mặc dù đã có những dấu hiệu tích cực, song nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với một loạt các vấn đề liên quan đến ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo sự phát triển bền vững (bền vững kinh tế, bền vững môi trường và bền vững xã hội...) và nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp. Điều này tạo cho Trường cơ hội có những nghiên cứu và tư vấn chính sách nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên.

1.2.2. Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam tiếp tục có những đổi mới, đặc biệt là đổi mới trong quản trị đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học. Điều này sẽ tạo cho Trường những cơ hội phát triển mang tính sáng tạo nhưng bền vững theo hướng chất lượng và đẳng cấp quốc tế.

1.2.3. ĐHQGHN tiếp tục phát triển theo hướng chất lượng và đẳng cấp quốc tế thông qua việc tập trung đầu tư cho các ngành đào tạo CLC, ĐCQT, Liên thông, Liên kết quốc tế và các chương trình nghiên cứu khoa học đỉnh cao (nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu liên ngành), đẩy mạnh liên thông, liên kết không chỉ trong đào tạo mà còn cả trong NCKH, không chỉ trong ĐHQGHN mà cả ngoài ĐHQGHN (cả trong và ngoài nước). Điều này cũng sẽ tạo thuận lợi trong việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược đã đặt ra.

1.2.4. Trường ĐHKT-ĐHQGHN đã đạt được một số kết quả phát triển ban đầu và tạo dựng được các điều kiện cần thiết cho sự phát triển ổn định và bền vững trong dài hạn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
2.1. Chủ đề năm học:
"Hướng tới kỷ niệm 40 năm truyền thống và 5 năm thành lập Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, phát huy tinh thần đổi mới, tính chuyên nghiệp, sáng tạo và văn hóa cộng đồng nhằm đạt được mục tiêu Chất lượng và Hiệu quả"
2.2. Phương hướng phát triển

2.2.1. Phát triển mang tính đột phá nhưng bền vững, có trọng tâm, trọng điểm theo hướng chất lượng và đẳng cấp quốc tế trong các ngành, chuyên ngành đào tạo, các lĩnh vực nghiên cứu có thế mạnh, từ đó nâng cao vị thế và uy tín của Trường.

2.2.2. Chất lượng và hiệu quả; Chuyên nghiệp và văn hóa cộng đồng; Sản phẩm đầu ra... là những thước đo của mọi hoạt động trong Nhà trường, đăc biệt là hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2.2.3. Tiếp tục đổi mới quản trị đại học, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, động viên toàn thể cán bộ, giảng viên trong trường đoàn kết, hăng hái, say mê và sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Trường.

2.2.4. Luôn luôn coi việc thu hút, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện tiên quyết để trường có thể thực hiện được các mục tiêu đặt ra.

2.2.5. Phát huy mọi nguồn lực, kể cả nguồn lực bên trong và bên ngoài để tăng nguồn thu, nâng cấp cơ sở vật chất của Nhà trường; Xây dựng dự án đầu tư chiều sâu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu hướng đến người học; Hướng tới khai thác hiệu quả cơ sở hiện có và xây dựng cơ sở mới của Trường tại Hòa Lạc.

2.3. Các nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm học 2011-2012, Nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, tính chuyên nghiệp, sáng tạo để đạt được mục tiêu Chất lượng và Hiệu quả với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.3.1. Đào tạo:

 1. Điều chỉnh các chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra và cách tiếp cận CDIO;
 2. Tiếp tục thực hiện NVCL (cử nhân ngành QTKD đạt trình độ quốc tế) và CLC (cử nhân CLC Kinh tế quốc tế, Tài chính Ngân hàng) theo các Đề án được phê duyệt;
 3. Xây dựng 02 đề án thuộc NVCL (phát triển 02 chuyên ngành Thẩm định kinh tế và Quản lý dự án quốc tế; Kinh tế học đạt trình độ quốc tế).

2.3.2. Nghiên cứu khoa học:

 1. Phát triển 01 nhóm nghiên cứu liên ngành, đặc biệt chú trọng nghiên cứu về lượng giá tổn thất tai biến thiên nhiên và biến đối khí hậu tới nền kinh tế-xã hội và 01 nhóm nghiên cứu về quản trị kinh doanh;
 2. Duy trì nhóm nghiên cứu về chính sách kinh tế vĩ mô với sản phẩm đặc thù là Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam; hướng tới sản phẩm quốc gia;
 3. Xây dựng đề án phát triển chuyên san Kinh tế và Kinh doanh đạt chuẩn quốc tế;
 4. Gia tăng các bài nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế.

2.3.3. Các điều kiện đảm bảo chất lượng:

 1. Kiểm định đơn vị đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN;
 2. Phát triển đội ngũ giảng viên từng bước đạt chuẩn quốc tế, đặc biệt chú trọng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trong khuôn khổ các NVCL;
 3. Tạo sự đột phá trong quan hệ với doanh nghiệp và cựu sinh viên về kêu gọi tài trợ, nghiên cứu, tư vấn và đào tạo và tham gia đấu thầu dự án quốc tế lớn;
 4. Thực hiện dự án đầu tư chiều sâu/nâng cao năng lực và mở rộng mặt bằng giảng đường tại 144 Xuân Thủy;
 5. Phát triển nguồn thu và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính.

>> Chi tiết Kế hoạch nhiệm vụ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2011 - 2012

 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN