Trang Giới thiệu chung
 
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Năm học 2010-2011 là năm học thứ 2 Nhà trường triển khai thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 và là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển trường ĐH Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2011-2015.


Với chủ đề “Chất lượng sản phẩm đầu ra và phát triển văn hóa cộng đồng”, năm học 2010-2011 Nhà trường đã đề ra 5 mục tiêu cụ thể như sau:

1)  Tập trung ưu tiên các nguồn lực để củng cố và phát triển mạnh các nhiệm vụ chiến lược (chương trình 16+23, chương trình chất lượng cao) và các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

2) Đầu tư trọng điểm 04 nhóm nghiên cứu chính: Nhóm nghiên cứu về lý thuyết kinh tế và chính sách kinh tế vĩ mô; Nhóm nghiên cứu về hội nhập và phát triển bền vững; Nhóm nghiên cứu về Đầu tư nước ngoài; và Nhóm nghiên cứu về phát triển các ngành dịch vụ ở Việt Nam.

3)  Bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ đầu ngành, đầu đàn; xây dựng định biên và quản trị nguồn nhân lực theo hướng sử dụng hiệu quả.

4) Quy hoạch, nâng cấp và khai thác hiệu quả CSVC hiện có; triển khai áp dụng quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

5) Chuyên nghiệp hoá công tác kế hoạch, nâng cao hiệu quả phân bổ các nguồn lực gắn với sản phẩm đầu ra; khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn thu; nâng cao thu nhập cán bộ viên chức của Trường.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN