Trang Giới thiệu chung
 
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Năm học 2009-2010, Trường ĐHKT sẽ triển khai thực hiện theo định hướng và các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:


>> Xem chi tiết kế hoạch nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 tại đây.

1. Ưu tiên mọi nguồn lực để củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo: 16+23, chất lượng cao theo cách tiếp cận CDIO; phát triển chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng - Tiếng Anh thành chương trình chất lượng cao; duy trì quy mô đào tạo chính quy, giảm dần đào tạo tại chức, tăng quy mô đào tạo sau đại học; củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng các chương trình liên thông với các đơn vị trong ĐHQGHN; đẩy mạnh các chương trình liên kết đào tạo quốc tế và các chương trình đào tạo ngắn hạn cao cấp; tiếp tục triển khai thực hiện lộ trình đào tạo theo hướng sử dụng tối đa các yếu tố tích cực của đào tạo tín chỉ.
2. Xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu để đạt được một số công trình khoa học đỉnh cao tầm quốc gia và quốc tế. Chú trọng chất lượng nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên.
3. Củng cố và khai thác hiệu quả các đối tác có tiềm năng đã ký MOU phục vụ đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu đỉnh cao và tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường hướng tới chuẩn quốc tế.
4. Quy hoạch, kiện toàn, phát triển các loại nhân lực đảm bảo tính chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường; tiếp tục thu hút cán bộ giỏi; bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ đầu ngành, đầu đàn; sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ hiện có.
5. Quy hoạch, nâng cấp và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; thực hiện đồng bộ tin học hoá trong quản lý điều hành; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý; triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO.
6. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động truyền thông, nâng cấp trang web thành cổng thông tin điện tử của Trường. Xuất bản chuyên san bằng tiếng Anh với những bài viết chất lượng.
7. Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ. Áp dụng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn của ĐHQGHN, Bộ Giáo dục & Đào tạo để đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo và kiểm định theo chuẩn quốc tế với các chương trình 16+23 và chất lượng cao.
8. Chuyên nghiệp hoá công tác kế hoạch, nâng cao hiệu quả phân bổ các nguồn lực; khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn thu; nâng cao thu nhập cán bộ viên chức của Trường.
9. Tăng cường thực hiện kỷ cương trong các hoạt động của nhà Trường đặc biệt kỷ luật lao động, hoạt động đào tạo; Phát triển văn hoá cộng đồng và thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu của Trường.


Ban hành tại Công văn số 1723/KHTC ngày 30/9/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.