Trang Giới thiệu chung
 
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2007 - 2008 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Ban hành tại Công văn số 1099/ĐHKT/KH/KHTC ngày 15/10/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Mục đích của kế hoạch nhiệm vụ năm học 2007 - 2008:
1. Tìm kiếm, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển Trường Đại học Kinh tế.
2. Tập chung các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của nhà trường: Qui hoạch và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ; đào tạo theo tín chỉ; phát triển các chương trình đào tạo quốc tế; xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh; liên kết với các doanh nghiệp; và hiện đại hoá cơ sở vật chất.
3. Đánh giá chính xác kết quả hoạt động của từng đơn vị, cá nhân trong toàn Trường.
>> Download văn bản
tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN