Trang Giới thiệu chung
 
Chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành theo Quyết định số 2901/QĐ-ĐHKT ngày 9/7/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


1. SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
1.1. Sứ mệnh

Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển chất lượng, hiệu quả và bền vững của Việt Nam; nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội; tạo môi trường thuận lợi để sáng tạo, nuôi dưỡng, phát triển tài năng trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh hiện đại.

1.2. Tầm nhìn

Trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu được xếp hạng ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực Châu Á, trong đó có một số ngành và chuyên ngành được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học có uy tín trên thế giới.

1.3. Giá trị cốt lõi

1.3.1. Khuyến khích sáng tạo, nuôi dưỡng say mê

Trường Đại học Kinh tế là một môi trường tự do sáng tạo, ủng hộ đổi mới và là cái nôi nuôi dưỡng niềm say mê của các thế hệ giảng viên, nhà khoa học, cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Niềm say mê thúc đẩy sự sáng tạo, sáng tạo mang lại những ý tưởng đổi mới, đổi mới sẽ tạo ra những đột phá để khẳng định vị thế và thương hiệu của Trường.

1.3.2. Tôn trọng sự khác biệt, thúc đẩy hợp tác

Hợp tác chính là tôn trọng sự khác biệt. Sự cộng hưởng của sức mạnh hợp tác với sự khác biệt của mỗi thành viên trong cộng đồng Trường Đại học Kinh tế được gắn kết chí hướng và theo đuổi cùng một mục tiêu tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn Trường.

1.3.3. Coi trọng chất lượng, hiệu quả

Chất lượng - hiệu quả là sự lựa chọn phù hợp với mục tiêu chiến lược hướng đến xếp hạng ngang tầm khu vực và quốc tế, được thể hiện trong mọi mặt hoạt động của mỗi đơn vị và thành viên trong Trường Đại học Kinh tế. Đó vừa là động lực cho mọi hành động vừa là mục tiêu phấn đấu của toàn thể giảng viên, nhà khoa học, cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường.

1.3.4. Đảm bảo hài hòa, phát triển bền vững

Sự hài hòa trong mọi hoạt động từ công việc chung cho tới sự hài hòa giữa lợi ích cá nhân và tập thể là động lực cho mỗi thành viên không ngừng phấn đấu để tự hoàn thiện và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Trường Đại học Kinh tế.

1.4. Khẩu hiệu hành động

Đường tới thành công (The Road to Success).

2. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
2.1. Mục tiêu chung đến năm 2020

Trở thành một trong những trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, đạt tiêu chuẩn kiểm định trong nước, trong đó có một số ngành được kiểm định theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA); được xếp hạng ngang tầm với một số đại học tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á trong một số ngành và lĩnh vực.

2.2. Các mục tiêu cụ thể đến năm 2020

2.2.1. Nguồn nhân lực được đào tạo có chất lượng cao, tương đương với chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo ở một số trường đại học tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á.

2.2.2. Các sản phẩm nghiên cứu khoa học đạt chất lượng cao, tương đương với chất lượng các sản phẩm nghiên cứu khoa học ở một số trường đại học tiên tiến Đông Nam Á, là nền tảng để nâng cao chất lượng giảng dạy và tư vấn chính sách cũng như doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và xã hội.

2.2.3. Nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Trường thể hiện qua các chương trình đào tạo được quốc tế công nhận; các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học quốc tế được tăng cường; mạng lưới nghiên cứu quốc tế, các chương trình hợp tác, trao đổi giảng viên và sinh viên quốc tế được mở rộng.

3. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

3.1. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chất lượng cao; đẩy mạnh đào tạo liên kết quốc tế và đào tạo sau đại học. Triển khai các giải pháp kiểm định chất lượng, đảm bảo các ngành và chuyên ngành đào tạo được kiểm định chất lượng bởi các tổ chức kiểm định có uy tín trong và ngoài nước. Đảm bảo người học tốt nghiệp với năng lực, kiến thức, kỹ năng đạt chuẩn khu vực và có thể làm việc hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

3.2. Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh để thực hiện các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu lớn, có tính liên ngành cao, tạo được các sản phẩm nghiên cứu đỉnh cao; trong đó có một số nhóm nhiên cứu mạnh về kinh tế và quản trị kinh doanh có uy tín cao ở trong và ngoài nước. Tăng cường công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín.

3.3. Nâng cao mức độ quốc tế hoá của các chương trình đào tạo. Kết nối và tham gia vào các mạng lưới nghiên cứu quốc tế.

3.4. Hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức của Trường với tư cách là một trường đại học nghiên cứu với đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý có năng lực và trình độ cao, đạt chuẩn quốc tế. Phát triển, cấu trúc một số khoa thành các Viện, một số trung tâm nghiên cứu thành các Viện nghiên cứu, xây dựng một số Viện nghiên cứu chiến lược, tạo dựng vườn ươm doanh nhân, doanh nghiệp và các trung tâm dịch vụ.

3.5. Xây dựng cơ sở vật chất hiện đại ở Hòa Lạc và tích lũy nguồn tài chính dồi dào đáp ứng đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường.

3.6. Hình thành môi trường làm việc trong đó các giá trị cốt lõi được thể hiện rõ nét, được mọi thành viên tôn trọng, tự hào và là điểm đến của các nguồn lực phát triển đại học hiện đại.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN