Trang Giới thiệu chung
 

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNI. CĂN CỨ VÀ BỐI CẢNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 
1.1. Căn cứ xây dựng kế hoạch

- Dự thảo Nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014 của ĐHQGHN.

- Kế hoạch phát triển 5 năm Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, giai đoạn 2011-2015.

- Tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012-2013 và thực trạng nguồn lực của Trường.

1.2. Dự báo bối cảnh phát triển

a) Thuận lợi, cơ hội

- Thực hiện Luật Giáo dục Đại học mới, Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển KH&CN phục vụ CNH, HĐH và Kết luận về Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Điều này sẽ tạo cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ sự sáng tạo và đổi mới trong quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) tại trường ĐHKT, ĐHQGHN cũng như cơ hội đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và nền kinh tế đối với nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như sản phẩm NCKH&CN có tính ứng dụng thực tiễn cao.

- Địa vị pháp lý của ĐHQGHN được khẳng định bởi Luật với Nghị định mới và Quy chế hoạt động mới sẽ là cơ hội tốt cho các Trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc trong ĐHQGHN

- ĐHQGHN tiếp tục phát triển theo hướng chất lượng và đẳng cấp quốc tế thông qua việc tập trung đầu tư cho các ngành đào tạo CLC, ĐCQT, Liên thông, Liên kết quốc tế và các chương trình nghiên cứu khoa học đỉnh cao (nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu liên ngành), đẩy mạnh liên thông, liên kết không chỉ trong đào tạo mà còn cả trong NCKH, không chỉ trong ĐHQGHN mà cả ngoài ĐHQGHN (cả trong và ngoài nước). Điều này cũng sẽ tạo thuận lợi trong việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược đã đặt ra.

- Mục tiêu phát triển của Trường hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển chung cũng như những nỗ lực đổi mới hướng đến chất lượng của ngành Giáo dục.

- Những kết quả đạt được trong năm học 2012-2013 tiếp tục tạo dựng được các điều kiện cần thiết cho sự phát triển ổn định và bền vững trong dài hạn.

B) Khó khăn, thách thức

- Thách thức về khả năng thích nghi linh hoạt với sự thay đổi trong cơ chế chính sách của các cấp quản lý;

- Thách thức về khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng của xã hội và khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế

-  Khó khăn về nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực giảng dạy cho một số ngành đặc thù;

- Hạn chế về cơ sở vật chất và những bất cập trong cơ chế, chính sách….

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2013-2014
2.1. Chủ đề năm học

"Tiếp tục đổi mới, phát triển theo chiều sâu, hướng tới đại học nghiên cứu"

2.2. Các nhiệm vụ trọng tâm
2.2.1. Quy hoạch hệ thống ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển. Triển khai hiệu quả các chương trình NVCL và CLC. Tăng cường công tác quản lý và đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học.
2.2.2. Thực hiện tốt kiểm định chất lượng và hậu kiểm kiểm định theo chuẩn AUN đối với các chương trình NVCL và CLC.
2.2.3. Triển khai hiệu quả các dự án đầu tư tăng cường năng lực. Tiếp tục đầu tư phát triển các Chương trình nghiên cứu  trọng điểm với các sản phẩm chuyên biệt của nhóm nghiên cứu. Duy trì số lượng các công trình công bố quốc tế và sách chuyên khảo tiếng Anh, đặc biệt tăng cường các công bố quốc tế trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI và SCOPUS.
2.2.4. Nâng cao hiệu quả hợp tác, tạo mạng lưới trong nước và quốc tế, gắn với việc triển khai các chương trình, dự án nghiên cứu quốc tế.
2.2.5. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của trường ĐH Kinh tế theo định hướng nghiên cứu. Phát triển đội ngũ cán bộ đảm bảo cả về số lượng và chất lượng theo vị trí việc làm.
2.2.6. Tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động của Trường. Triển khai hiệu quả các dự án đầu tư chiều sâu (Dự án giảng đường 14C).
2.2.7. Tiếp tục đổi mới quản trị đại học; xây dựng văn hóa chất lượng và thương hiệu trường ĐHKT.
2.2.8. Đảm bảo nguồn lực tài chính cho các hoạt động của Trường và nâng cao thu nhập cho cán bộ; viên chức

>> Chi tiết Kế hoạch nhiệm vụ Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm học 2013 - 2014.Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn ZYVQEI
Nội dung