Trang Đào tạo đại học
 
Tổ chức lớp Kỹ năng mềm và chương trình hướng nghiệp, việc làm cho sinh viên

Kế hoạch số 618/KH-ĐHKT ngày 04/03/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Kế hoạch tổ chức các hoạt động sau:
1. Chương trình: Hướng nghiệp, việc làm cho sinh viên trong thời đại số
2. Lớp Kỹ năng mềm: Giao tiếp và ứng xử bằng quy tắc DISC 
Nội dung Chương trình xem chi tiết tại đây 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN