Trang Đào tạo đại học
 
Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp ĐH chương trình đào tạo chuẩn, đợt tháng 3/2019

Quyết định số 784/QĐ-ĐHKT ngày 29/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội và Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/3/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10//2010;

Căn cứ Biên bản họp ngày 29/3/2019 của Hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy;

Xét đề nghị của lãnh đạo Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân chương trình đào tạo chuẩn, hình thức đào tạo chính quy cho 65 sinh viên (có danh sách kèm theo) thuộc các ngành và các khoá đào tạo sau:

STT

Khóa

Ngành

QH-2013-E

QH-2014-E

QH-2015-E

Tổng

1

Kế toán

02

02

13

17

2

Kinh tế

 

02

02

04

3

Kinh tế phát triển

 

20

04

24

4

Kinh tế quốc tế

 

02

02

04

5

Quản trị kinh doanh

 

02

 

02

6

Tài chính - Ngân hàng

 

05

09

14


Tổng:

02

33

30

65

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
>> Xem và download Quyết định tại đây.
>> Điều chỉnh thông tin sinh viên tại Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao đợt xét tháng 03 năm 2019 theo Quyết định tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN