Trang Đào tạo đại học
 
Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn đợt tháng 9 năm 2018

Quyết định số 2663/QĐ-ĐHKT ngày 28/9/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn, hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 9 năm 2018.


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội và Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/3/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10//2010;

Căn cứ Biên bản họp ngày 28/9/2018 của Hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn, hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 9 năm 2018 cho 29 sinh viên (có danh sách kèm theo) thuộc các ngành và các khoá đào tạo sau:

STT

Khóa

Ngành

QH-2012-E

QH-2013-E

QH-2014-E

Tổng

1

Kế toán

01


03

04

2

Kinh tế

01

01

02

04

3

Kinh tế phát triển


01

05

06

4

Kinh tế quốc tế


01

03

04

5

Quản trị kinh doanh02

02

6

Tài chính - Ngân hàng

01

03

05

09


Tổng

03

06

20

29

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác