Trang Đào tạo đại học
 
Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn quốc tế đợt tháng 9 năm 2018

Quyết định số 2662/QĐ-ĐHKT ngày 28/9/2018 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 9 năm 2018.


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội và Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/3/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010;

Căn cứ Quyết định số 3093/QĐ-ĐHKT ngày 07/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy định đào tạo cử nhân chất lượng cao tại Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN;

Căn cứ Biên bản họp ngày 28/9/2018 của Hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 9 năm 2018 cho 01 sinh viên thuộc khóa QH-2014-E, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, ngành Quản trị kinh doanh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác