Trang Đào tạo đại học
 
Tham gia lễ trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên khóa QH-2014-E tốt nghiệp trước tháng 6 năm 2018

Thông báo số 1705/TB-ĐHKT ngày 26/6/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Căn cứ Thông báo số 1560/TB-ĐHKT ngày 05/6/2018 về việc kế hoạch trao bằng tốt nghiệp năm 2018, căn cứ tổng số sinh viên khóa QH-2014-E đã tốt nghiệp trước tháng 6 năm 2018 (tốt nghiệp trước hạn) và để chuẩn bị tốt cho buổi lễ trao bằng tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên khóa QH-2014-E đã tốt nghiệp trước tháng 6 năm 2018 về thời gian, địa điểm và thủ tục tham gia lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 7h45 ngày 02/7/2018 (Theo Thông báo số 1560/TB-ĐHKT ngày 05/6/2018 về việc kế hoạch trao bằng tốt nghiệp năm 2018).

2. Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN.

3. Thủ tục:

  • Đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2017, tháng 3 năm 2018 đã nhận bằng tốt nghiệp: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội, sinh viên chỉ được nhận 01 bằng gốc kèm theo 01 vỏ bằng. Vì vậy, sinh viên cần nộp lại vỏ bằng để thực hiện phần nghi lễ tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo. Phòng Đào tạo yêu cầu sinh viên đăng ký tham gia lễ trao bằng và nộp lại vỏ bằng cho Phòng Đào tạo trong thời gian từ ngày 27/6/2018 đến trước 16h00 ngày 28/6/2018 tại Phòng Đào tạo (Phòng 304, nhà E4, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).
  • Đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2017, tháng 3 năm 2018 chưa nhận bằng tốt nghiệp: Yêu cầu sinh viên đăng ký tham gia lễ trao bằng trong thời gian từ ngày 27/6/2018 đến trước 16h00 ngày 28/6/2018 tại Phòng Đào tạo (Phòng 304, nhà E4, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

4. Thông tin chi tiết liên hệ:

Điện thoại Phòng Đào tạo: 024.37547506/ máy lẻ 305.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác