Trang Đào tạo đại học
 
Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn, hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 12 năm 2017

Quyết định số 3761/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 Về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo bằng kép, hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 12 năm 2017


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội và Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/3/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10//2010;

Căn cứ Biên bản họp ngày 29/12/2017 của Hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn, hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 12 năm 2017 cho 28 sinh viên (có danh sách kèm theo) thuộc các ngành và các khoá đào tạo sau:

STT

Khóa

Ngành

QH-2011-E

QH-2012-E

QH-2013-E

QH-2014-E

Tổng

1

Kinh tế quốc tế

03

 

02

02

07

2

Tài chính - Ngân hàng

   

01

 

01

3

Kế toán

 

01

   

01

4

Kinh tế

   

01

14

15

5

Quản trị kinh doanh

     

04

04


Tổng:

03

01

04

20

28

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

>>> Download Quyết định tại đây

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN