Trang Đào tạo đại học
 
Trọng số nội dung và cấu trúc đề thi công bố tháng 11/2012
 
TT
Tên môn học


môn học

Số TC
Đơn vị
quản lý
Download
tài liệu
1
Các thị trường và định chế tài chính
FIB 2003
3
K.TCNH
2

Các thị trường và định chế tài chính (TA)

FIB 2003-E
3
K.TCNH
3
Chính sách đối ngoại của Việt Nam
PEC3014
3
K.KTCT
4
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
hiện đại ở Việt Nam
PEC3024
2
K.KTCT
5
Công ty xuyên quốc gia
INE3008
3
K.KT&KDQT
6
Đàm phán quốc tế
INE2007
2
K.KT&KDQT
7
Đàm phán và giải quyết xung đột
BSA3028-E
3
QTKD-NVCL
8
Đấu thầu quốc tế
INE3011
3
K.KT&KDQT
9
Đầu tư quốc tế
INE3002
2
K.KT&KDQT
10
Đầu tư quốc tế (TA)
INE3002-E
2
K.KT&KDQT
11
Đầu tư tài chính
FIB 3004
3
K.TCNH
12
Giao dịch thương mại quốc tế
INE3007
2
K.KT&KDQT
13
Giao tiếp trong kinh doanh
BSA1056-E
3
QTKD-NVCL
14
Hành vi người tiêu dùng
BSA3012
3
K.QTKD
15
Hệ thống thông tin kế toán
FIB 3009
3
K.TCNH
16
Hoạch định phát triển
PEC6017
3
K.KTCT
17
Hoạch định và đánh giá chính sách công
INE3038
3
K.KTPT
18

Học thuyết kinh tế C.Mác

PEC2003
4
K.KTCT

Download

19
Kế toán quản trị
BSA 3007
3
K.TCNH
20
Kế toán quốc tế
BSA 3002
3
K.TCNH
21
Kế toán tài chính 1
BSA 2019
3
K.TCNH
22
Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp
BSA3020
3
K.QTKD
23
Kiểm toán căn bản
BSA 3009
3
K.TCNH
24

Kiểm toán căn bản (TA)

BSA 3009-E
3
K.TCNH
25
Kinh doanh quốc tế
INE2008
2
K.KT&KDQT
26
Kinh doanh quốc tế
INE2008-1-E
3
QTKD-NVCL
27
Kinh tế chính trị học
PEC3025
3
K.KTCT
28
Kinh tế chính trị Mỹ
PEC3010
2
K.KTCT
29
Kinh tế chính trị quốc tế
PEC3008
3
K.KTCT
30

Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi

PEC3009
2
K.KTCT

Download

31
Kinh tế chính trị về cải cách kinh tế ở Trung Quốc
PEC3012
2
K.KTCT
32
Kinh tế công cộng
FIB2102
4
K.KTPT
33
Kinh tế môi trường
INE2004
3
K.KTPT
34
Kinh tế phát triển
INE2003
3
K.KTPT
35
Kinh tế phát triển 2
INE2012
3
K.KTPT
36
Kinh tế quốc tế
INE2020-E
3
K.KT&KDQT
37
Kinh tế thể chế
INE2014
3
K.KTPT
38
Kinh tế tiền tệ ngân hàng
FIB 2001
3
K.TCNH
Download
39
Kinh tế tiền tệ ngân hàng
FIB 2101
4
K.TCNH
40
Kinh tế vi mô
INE1050-E
3
QTKD-NVCL
41
Kinh tế vi mô 1
INE1050
3
K.KTPT
42
Kinh tế vi mô 2 (TA)
INE2001-E
3
K.KTPT
43
Kỹ năng giao tiếp
BSA1050
2
K.QTKD
44
Lịch sử các học thuyết kinh tế
PEC1050
3
K.KTCT
45
Lịch sử kinh tế
PEC1051
3
K.KTCT
46
Lịch sử kinh tế Việt Nam
PEC1052
2
K.KTCT
47
Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối ở Việt Nam
PEC3018
3
K.KTCT
48
Marketing
BSA2024-E
3
QTKD-NVCL
49
Marketing dịch vụ
BSA3014
2
K.QTKD
50
Marketing điện tử
BSA3015
2
K.QTKD
51
Mô hình công nghiệp hoá của Việt Nam
PEC3016
2
K.KTCT
52
Mô hình KTTT ở Việt Nam
PEC3015
3
K.KTCT
53
Ngân hàng quốc tế

FIB 3029

2
K.TCNH
54
Nghề nghiệp chủ
BSA3031-1-E
3
QTKD-NVCL
55
Nghiên cứu marketing
BSA3012
3
K.QTKD
56
Nguyên lý kế toán
BSA 2001
3
K.TCNH
57

Nguyên lý kế toán (TA)

BSA 2001-E
3
K.TCNH
58
Nguyên lý quản trị kinh doanh
BSA2103
3
K.QTKD
59

Nhập môn Quản trị học

BSA2004
3
K.QTKD
60
Nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở Việt Nam
PEC3023
2
K.KTCT
61
Phân tích báo cáo tài chính
BSA 2013
3
K.TCNH
62
Phân tích chi tiêu công
INE3034
3
K.KTPT
63
Phân tích chính sách kinh tế - xã hội
PEC3007-1
3
K.KTCT
64
Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam
PEC3020
2
K.KTCT
65
Quan hệ sở hữu trong nền kinh tế Việt Nam
PEC3017
3
K.KTCT
66
Quản lý dự án phát triển
INE3039
3
K.KTPT
67
Quản lý nhà nước về kinh tế
PEC2002
3
K.KTCT
68
Quản lý nợ nước ngoài
INE3015
2
K.KT&KDQT
69
Quản trị chiến lược
BSA2005-E
3
QTKD-NVCL
70
Quản trị công ty
BSA3027-E
3
QTKD-NVCL
71
Quản trị dự án quốc tế
INE3009
2
K.KT&KDQT
72
Quản trị học
BSA1051
2
K.QTKD
73
Quản trị ngân hàng thương mại 1

FIB 2005

3
K.TCNH
74
Quản trị ngân hàng thương mại 2
FIB 3008
3
K.TCNH
75
Quản trị nguồn nhân lực
BSA2006-E
3
QTKD-NVCL
76

Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hoá
và xuyên quốc gia

INE3223-E
3
K.KT&KDQT
77
Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế
INE3013
2
K.KT&KDQT
78
Quản trị sản xuất và tác nghiệp
BSA2014-E
3
QTKD-NVCL
79
Quản trị sáng tạo và thay đổi
BSA3029-E
2
QTKD-NVCL
80
Quản trị tài chính quốc tế
INE3012
2
K.KT&KDQT
81
Quản trị tài chính quốc tế
INE3012-1
3
K.KT&KDQT
82
Quản trị thương hiệu
BSA3016
2
K.QTKD
83
Tài chính
BSA2023-E
3
QTKD-NVCL
84
Tài chính doanh nghiệp 1
BSA 2018
3
K.TCNH
Download
85

Tài chính doanh nghiệp 1 (TA)

BSA 2018-E
3
K.TCNH
Download
86
Tài chính doanh nghiệp 2
BSA 3030
3
K.TCNH
87

Tài chính doanh nghiệp 2 (TA)

BSA 3030-E
3
K.TCNH
88
Tài chính quốc tế
INE3003
3
K.KT&KDQT
89
Tài chính quốc tế (TA)
INE3003-E
3
K.KT&KDQT
Download
90
Thanh toán quốc tế
INE3006
2
K.KT&KDQT
91
Thanh toán quốc tế
INE3106
3
K.KT&KDQT
92
Thuế
FIB 2015
3
K.TCNH
93
Thương mại điện tử
INE3004
2
K.KT&KDQT
94
Thương mại điện tử
INE3058-E
3
QTKD-NVCL
95
Thương mại quốc tế
INE3001
3
K.KT&KDQT
96
Thương mại quốc tế (TA)
INE3001-E
3
K.KT&KDQT
97
Tín dụng ngân hàng

FIB 3024

3
K.TCNH
98
Tổ chức và lãnh đạo
BSA3019
3
K.QTKD
99
Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế
INE3052
3
K.KT&KDQT
100
Lịch sử các học thuyết kinh tế
PEC 1050
3
K.KTCT Download
 


Trường ĐHKT - ĐHQGHN