Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch tốt nghiệp bậc đại học chính quy khoá QH-2015-E (2015 - 2019)

Kèm theo Kế hoạch số 1480/KH-ĐHKT ngày 17/05/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế


Căn cứ vào Lịch trình đào tạo năm học 2018 - 2019 của hệ đại học, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy khóa QH-2015-E như sau:


TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

1

Thông báo danh sách dự kiến sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp

30/5 - 10/6/2019

Phòng ĐT, các khoa/Viện QTKD


- Lập danh sách dự kiến sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp

30/5 - 31/5/2019

Phòng Đào tạo

 

- Thông báo và yêu cầu sinh viên kiểm tra.

03/6 - 05/6/2019

Các khoa/Viện QTKD


- Tập hợp phản hồi (kèm theo minh chứng nếu có) của sinh viên và gửi lại Phòng ĐT.

06/6 - 07/6/2019

Các khoa/Viện QTKD


- Lên danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp

08/06-10/06/2019

Phòng Đào tạo

2

Sinh viên nộp ảnh để in bằng tốt nghiệp: 02 ảnh 3 x 4, chụp trong vòng 6 tháng, mặt sau ảnh ghi rõ thông tin họ tên, lớp, ngày sinh, nơi sinh, cho vào túi đựng.

20/05 – 28/05/2019

Phòng Đào tạo

(P.304)

3

Xét tốt nghiệp

11/6 - 13/6/2019

Phòng ĐT, Hội đồng xét tốt nghiệp

4

Làm Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp; thực hiện các thủ tục cấp bằng tốt nghiệp

13/6 - 18/6/2019

Phòng ĐT

5

Thông báo danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp

19/6 - 20/6/2019

Các khoa/Viện QTKD

6

Phát bằng tốt nghiệp (dự kiến)

(Tổ chức tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo)

03/07/2019

Phòng CT&CTSV

Đề nghị các đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra./.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN