Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên đăng ký thực tập thực tế học kỳ II (kỳ hè) năm học 2014-2015Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo danh sách các lớp thực tập thực tế 1, 2 như sau:

>> Khoa Kế toán: FIB4053
>> Khoa Kinh tế: PEC4011
>> Khoa Kinh tế phát triển: INE4154
>> Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế: INE4056
>> Khoa Quản trị kinh doanh: BSA4001-E; BSA4002-E; BSA4002
 
Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN