Trang Đào tạo đại học
 
Đồng ý cho sinh viên hệ đại học chính quy đăng ký không đủ số tín chỉ tối thiểu trong học kỳ I năm học 2019-2020

Thông báo số 2565/TB-ĐHKT ngày 18/9/2019 về việc đồng ý cho sinh viên hệ đại học chính quy đăng ký không đủ số tín chỉ tối thiểu trong học kỳ I năm học 2019-2020


- Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

- Căn cứ Quy định về đăng ký môn học đối với bậc đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 1968/QĐ-ĐHKT ngày 29/8/2012 và Quyết định 3092/QĐ-ĐHKT ngày 7/11/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định đăng ký môn học đối với bậc đào tạo đại học ban hành kèm Quyết định số 1968/QĐ-ĐHKT ngày 19/8/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

- Căn cứ dữ liệu sinh viên đăng ký học phần sau 3 đợt đăng ký học lần trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN,

Nhà trường đồng ý cho sinh viên (Danh sách kèm theo) đăng ký học phần không đủ số tín chỉ tối thiểu trong học kỳ I năm học 2019-2020.

Những sinh viên có tên trong danh sách trên cần có kế hoạch đăng ký học ở các học kỳ tiếp theo để đảm bảo hoàn thành CTĐT trong thời gian tối đa được phép học theo Quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.

Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN