Trang Đào tạo đại học
 
Điều chỉnh giảng viên (lần 2) hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2017-2018

Thông báo số 177 /TB-ĐHKT ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Trường ĐH Kinh tế về việc Điều chỉnh giảng viên (lần 2) Hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2017-2018


Căn cứ Thông báo số 3631/TB-ĐHKT về Thời khóa biểu các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2017-2018; căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ của giảng viên, Trường Đại học Kinh tế thông báo về việc điều chính giảng viên giảng dạy các lớp học phần (lần 2) như sau:

 

TT

Học phần

Mã lớp HP

Số TC

Giảng viên được điều chỉnh

Điện thoại/ Email

1

Tài chính doanh nghiệp

BSA2018-E

3

PGS.TS. Trần T.Thanh Tú

ThS. Quan Đức Hoàng

0904385858/ tuttt@vnu.edu.vn

0903209991/ hdq.vnu@gmail.com

2

Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu

BSA3030 4

3

PGS.TS. Trần T.Thái Hà

TS. Trịnh Thị Phan Lan

ThS. Tô Lan Phương

0982280658/thaihahnu@yahoo.com

0916962299/lantp80@yahoo.com

0919471896/phuongtl@vnu.edu.vn

3

Tăng trưởng xanh

FDE3001

3

ThS. Nguyễn Ngọc Lan

TS. Nguyễn Đình Tiến

0906112986/ngoclan073@gmail.com 0988248596/ndtien.up@gmail.com

4

Tiếng Anh cơ sở 3

FLF2103 1

5

ThS. Phạm Hoài Thu

01688679816/ hoaithupham.cfl@gmail.com

5

Tiếng Anh cơ sở 3

FLF2103 2

5

ThS. Phí Thị Thu Lan

0904505890/ phithulan@yahoo.com

6

Tiếng Anh cơ sở 3

FLF2103 6

5

ThS.Nguyễn T.Huyền Trang

0974721750/ htrangnguyen117@yahoo.com

7

Tiếng Anh cơ sở 4***

FLF2104*** 1

5

ThS. Phạm Hoài Thu

01688679816/ hoaithupham.cfl@gmail.com

8

Tiếng Anh cơ sở 4***

FLF2104***2

5

ThS. Phí Thị Thu Lan

0904505890/ phithulan@yahoo.com

9

Tiếng Anh cơ sở 4***

FLF2104***6

5

ThS.Nguyễn T.Huyền Trang

0974721750/ htrangnguyen117@yahoo.com

10

Tin học cơ sở 2

INT1004 1

3

TS. Ma Thị Châu

0947150309

11

Tin học cơ sở 2

INT1004 2

3

ThS. Nguyễn Đức Anh

01653073855

12

Tin học cơ sở 2

INT1004 7

3

ThS. Nguyễn Đức Anh

01653073855

Đề nghị các khoa/Viện Quản trị Kinh doanh thông báo cho sinh viên và giảng viên biết và thực hiện.


Trường ĐH Kinh tế