Trang Đào tạo đại học
 
Điều chỉnh giảng viên lớp học phần Hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2017-2018

Thông báo số 3703/TB-ĐHKT ngày 29/12/2017 của Trường ĐH Kinh tế về việc Điều chỉnh giảng viên lớp học phần Hệ đại học chính quy Học kỳ II, năm học 2017-2018


Căn cứ Thông báo số 3631/TB-ĐHKT về Thời khóa biểu các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2017-2018; căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ của giảng viên, Trường Đại học Kinh tế thông báo về việc điều chính giảng viên giảng dạy các lớp học phần như sau:

 

TT

Học phần

Mã lớp HP

Số TC

Giảng viên được điều chỉnh

Điện thoại/ Email

1

Chính sách công

INE3023

3

ThS. Lương T. Ngọc Hà

TS. Nguyễn Quốc Việt

0983331385/ ngocha313@yahoo.com

0945621475/vietnq@vnu.edu.vn

2

Hệ thống thông tin kế toán

FIB3009

3

TS. Nguyễn Hương Liên

ThS. Đỗ Quỳnh Chi

0988797510/lotustkc2002@yahoo.com

0989887258

3

Hoạch định chính sách phát triển

INE3065 2

3

TS. Nguyễn Đức Thành

ThS. Hoàng T. Chinh Thon

0982298105/nguyen.ducthanh@vepr.org.vn

01693990352/chinhthon@neu.edu.vn

4

Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp

BSA3020

3

TS. Lưu Thị Minh Ngọc

0983543330/minhngoc.edu@gmail.com

5

Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp

BSA3031-E*

3

TS. Phan Chí Anh

PGS.TS.Nhâm Phong Tuân

0949502031/anhpc@vnu.edu.vn

0963680056/nhamphongtuan@gmail.com

6

Kinh tế vi mô chuyên sâu

INE2001 4

3

TS. Phạm Quỳnh Anh

TS. Đào Thị Thu Trang

TS. Hoàng Khắc Lịch

0985741556/anhpq@vnu.edu.vn

0983798002/daothutrang.pd@gmail.com

0978135777/hoangkhaclich@gmail.com

7

Nguyên lý kế toán

BSA2001 1

3

ThS. Phạm Ngọc Quang

ThS. Khiếu Hữu Bình

0945259150/quangngocpham@rocketmail.com

0936362336/khieu1001@gmail.com

8

Quản trị ngân hàng thương mại

FIB2005

3

TS. Nguyễn Phú Hà

0903541976/phuha@vnu.edu.vn

9

Tin học cơ sở 2

INT1004 1

3

TS. Nguyễn Văn Nam

0985038799/vannam78@gmail.com

10

Tin học cơ sở 2

INT1004 2

3

TS. Nguyễn Văn Nam

0985038799/vannam78@gmail.com

11

Tin học cơ sở 2

INT1004 3

3

ThS. Kiều Thanh Bình

0967586888/binhkt.vnu@gmail.com

12

Tin học cơ sở 2

INT1004 4

3

ThS. Kiều Thanh Bình

0967586888/binhkt.vnu@gmail.com

13

Tin học cơ sở 2

INT10048

3

TS. Lê Thị Hợi

0904770513/le.thi.hoi@gmail.com

14

Tin học cơ sở 2

INT1004 9

3

TS. Nguyễn Văn Nam

0985038799/vannam78@gmail.com

15

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

HIS1002 2

3

ThS. Phạm Minh Thế

0916086983/ thepm29@gmail.com

16

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

HIS1002 3

3

TS. Đỗ Hoàng Ánh

01688360789/ dodanghoanganh@gmail.com

17

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

HIS1002 4

3

TS. Đỗ Hoàng Ánh

01688360789/ dodanghoanganh@gmail.com

18

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

HIS1002 7

3

TS. Nguyễn Văn Chung

0912534266/ nguyenchungtccs@gmail.com

19

Những NLCB của CN Mác-Lênin 2

PHI1005 1

3

TS. Phạm Hoàng Giang

0989643600/ giangtriet@gmail.com

20

Những NLCB của CN Mác-Lênin 2

PHI1005 2

3

TS. Phạm Hoàng Giang

0989643600/ giangtriet@gmail.com

21

Những NLCB của CN Mác-Lênin 2

PHI1005 3

3

ThS. Nguyễn Thị Trâm

0915060525/ tramnt@vnu.edu.vn

22

Những NLCB của CN Mác-Lênin 2

PHI1005 4

3

TS. Dương Văn Duyên

0912378915/ duongvanduyen50@gmail.com

23

Những NLCB của CN Mác-Lênin 2

PHI1005 7

3

PGS.TS. Phạm Công Nhất

0909491989/ nhatpc2010@gmail.com

24

Những NLCB của CN Mác-Lênin 2

PHI1005 8

3

PGS.TS. Phạm Công Nhất

0909491989/ nhatpc2010@gmail.com

Đề nghị các khoa/Viện Quản trị Kinh doanh thông báo cho sinh viên và giảng viên biết và thực hiện.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN