Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi

Quyết định số 3412/QĐ-ĐHKT ngày 13/12/2017 của Trường Đại học Kinh tế Về việc danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi


Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT, ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ quy chế đào tạo đại học ban hành kèm theo quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi.

Trường ĐHKT-ĐHQGHN