Trang Đào tạo đại học
 
Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học CTĐT bằng kép, hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 9 năm 2017

Quyết định số 2656 /QĐ-ĐHKT ngày 28/09/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/3/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10//2010;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng xét tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo chính quy, chương trình đào tạo bằng kép đợt tháng 9/2017 vào ngày 28/9/2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo bằng kép, hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 9/2017 cho 11 sinh viên (có danh sách kèm theo) thuộc các ngành và các khoá đào tạo như sau:

Stt

Khoá

Ngành

QH-2012

QH-2013

QH-2014

QH-2015

Tổng

1

Kinh tế quốc tế


0303

2

Tài chính - Ngân hàng


01

03

02

06

3

Kinh tế phát triển

01

0102


Tổng

01

05

03

02

11

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

>> Xem và download Quyết định tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác