Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo đăng ký học phần của các lớp cử nhân hệ chính quy không đúng quy chế đào tạo đại học (sau đợt mở cổng hệ thống đăng ký học lần 3)

Thông báo số 2483 /TB-ĐHKT ngày 14/9/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo số 1904/TB-ĐHKT ngày 13/7/2017 về việc đăng ký học phần của các lớp cử nhân hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2017-2018; Căn cứ dữ liệu sinh viên đăng ký các lớp học phần trong đợt mở cổng hệ thống đăng ký học lần 3 trên cổng thông tin ĐHQGHN, Nhà trường thông báo:

1. Danh sách sinh viên đăng ký học chưa đủ số tín chỉ tối thiểu (Phụ lục 1)

2. Danh sách sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo (Phụ lục 2)

3. Danh sách sinh viên chưa qua học phần tiên quyết (Phụ lục 3).

4. Danh sách sinh viên đăng ký trùng lịch học (Phụ lục 4).

5. Danh sách sinh viên đăng ký học cải thiện điểm không đúng quy chế (Phụ lục 5).

Sinh viên cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Sinh viên đăng ký học chưa đủ số tín chỉ tối thiểu (Phụ lục 1) cần nộp đơn đăng ký ít hơn số tín chỉ quy định (mẫu 12/ĐT) từ ngày 13/9/2017 đến ngày 18/9/2017 tại phòng Đào tạo P304 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội.

- Sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo (Phụ lục 2) sẽ thực hiện nộp học phí theo mức quy định của Nhà trường.

- Sinh viên chưa qua học phần tiên quyết, đăng ký trùng lịch học, học cải thiện điểm không đúng quy chế mà không hủy đăng ký học trên cổng thông tin ĐHQGHN, Nhà trường sẽ tự hủy đăng ký học của sinh viên.

Đề nghị các khoa/viện thông báo sinh viên biết để thực hiện./.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN