Trang Đào tạo đại học
 
Lịch "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2017-2018

Công văn số 2135/KH-ĐHKT ngày 11/08/2017 về việc Tổ chức " Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2017-2018.


TT

Nội dung

Thời gian

Báo cáo viên

Sinh viên


Ngày 25/8
1

Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường năm học 2017 - 2018

7h45 - 8h15

Phòng CT&CTSV

QH - 2017

2

Quán triệt, phổ biến các nội dung về yêu cầu sinh viên thực hành các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường

3

Phổ biến các qui chế công tác sinh viên, chế độ chính sách cho sinh viên

4

Phổ biến các qui chế, qui định về đào tạo:

8h15 - 8h45- Các quy chế, quy định về đào tạo


Phòng ĐT


- Tư vấn về kế hoạch học tập ngoại ngữ bậc đại học


ĐH Ngoại ngữ

5

Giới thiệu Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

8h45 - 9h30

Ban Giám hiệu


Giải lao

9h30 - 9h45


6

Phổ biến công tác chính trị tư tưởng cho sinh viên

9h45 - 10h45

Học viện CTQGHCM

7

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các qui định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới sinh viên

- Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

10h45 - 11h45

PA83


Ngày 26/8 (Sáng)
1

Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường năm học 2017 - 2018

8h00 - 8h45

Phòng CT&CTSV

QH-2014, QH2015, QH2016

Ngành TCNH, Kinh tế quốc tế, Kinh tế

2

Quán triệt, phổ biến các nội dung về yêu cầu sinh viên thực hành các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường

3

Phổ biến và giải đáp thắc mắc về qui chế công tác sinh viên, chế độ chính sách cho sinh viên

4

Phổ biến công tác chính trị tư tưởng cho sinh viên

8h45 - 9h45

Học viện CTQGHCM

5

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các qui định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới sinh viên

- Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

9h45 - 10h45

PA83

6

Phổ biến và giải đáp các thắc mắc về qui chế, qui định đào tạo

10h45 - 11h30

Phòng ĐT


Ngày 26/8 (Chiều)
1

Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường năm học 2017 - 2018

13h30 - 14h15

Phòng CT&CTSV

QH-2014, QH2015, QH2016

Ngành QTKD, Kinh tế phát triển, Kế toán

2

Quán triệt, phổ biến các nội dung về yêu cầu sinh viên thực hành các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường

3

Phổ biến và giải đáp thắc mắc về qui chế công tác sinh viên, chế độ chính sách cho sinh viên

4

Phổ biến công tác chính trị tư tưởng cho sinh viên

14h15 - 15h15

Học viện CTQGHCM

5

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các qui định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới sinh viên

- Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

15h15 - 16h15

PA83

6

Phổ biến và giải đáp các thắc mắc về qui chế, qui định đào tạo

16h15 - 17h00

Phòng ĐT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN