Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch tập huấn hướng dẫn tra cứu tư liệu và các thông tin về đào tạo cho sinh viên khóa QH-2017-E, chương trình đào tạo thứ 2

Thông báo số 2230/TB-ĐHKT ngày 18/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


1. Địa điểm: Phòng đọc tầng 5 nhà C1T Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Thành phần:

2.1. Báo cáo viên:

- Trung tâm thông tin Thư viện - ĐHQGHN

- Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Phòng Chính trị và Công tác sinh viên - ĐHQGHN

- Phòng Kế hoạch tài chính Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

- Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

2.2. Thành phần tham gia tập huấn:

- Sinh viên khoá QH-2017-E chương trình đào tạo thứ hai, hệ đại học chính quy

- Trợ lý đào tạo, cố vấn học tập các khoa

3. Thời gian: Ngày 26/8/2017.

Lịch tập huấn chi tiết như sau:

STT

Ngành

Buổi

Ngày

Số lượng

1

Kinh tế quốc tế

Sáng

26/8/2017

98

2

Kinh tế

Chiều

26/8/2017

10

3

Kinh tế phát triển

05

4

Tài chính ngân hàng

50

4. Chương trình:

Thời gian

Nội dung

Sáng

Chiều

7h45-8h00

13h15-13h30

Trợ lý các khoa/viện điểm danh sinh viên.

8h00-8h30

13h30-14h00

Hướng dẫn tra cứu chương trình đào tạo, đề cương học phần, các qui chế, qui định, thông báo trên Website của Trường Đại học Kinh tế.

8h30-9h00

14h00-14h30

Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin ĐHQGHN.

9h00-9h20

14h30-14h50

Hướng dẫn sử dụng sổ tay sinh viên.

9h20-9h40

14h50-15h10

Hướng dẫn tra cứu tài liệu tại Phòng Tư liệu Trường Đại học Kinh tế.

9h40-10h00

15h10-15h30

Hướng dẫn thực hiện Qui định thủ tục hành chính một cửa đối với sinh viên.

10h00-10h30

15h30-16h00

Hướng dẫn việc thu nộp học phí của sinh viên.

10h30-11h00

16h00-16h30

Hướng dẫn của Trung Tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục.

11h00-11h30

16h30-17h00

Hướng dẫn tra cứu tài liệu tại Trung tâm thông tin Thư viện ĐHQGHN.

5. Chuẩn bị:

Stt

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

1

Mời báo cáo viên

Phòng Đào tạo


2

Chuẩn bị tài liệu

Phòng Đào tạo


3

Thông báo và quản lý sinh viên

Các Khoa/Viện


4

Dự trù kinh phí

Phòng Đào tạo

Phòng KHTC

6. Tổ chức thực hiện:

Đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện tốt kế hoạch trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh cần báo cáo, xin ý kiến Ban Giám hiệu Nhà trường./.

>> Xem và download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN