Trang Đào tạo đại học
 
Tổ chức học chính trị năm học 2017-2018

Thông báo số 2171/ĐHKT-CTSV ngày 16/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Thực hiện công văn số 2135/KH-ĐHKT ngày 11/08/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu năm học 2017-2018;

Để chuẩn bị tốt cho tuần sinh hoạt này Nhà trường hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Thời gian: Ngày 25 và 26/8/2017 (Sáng từ 7h30-11h30, chiều từ 13h15-17h00)

2. Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo - ĐHQGHN

3. Phân công chỗ ngồi:

a. Ngày 25/8/2017:

Lớp

Chỗ ngồi

QH-2017-E KTQT CLC

Dãy Lẻ: Từ hàng ghế A đến hàng ghế E

QH-2017-E KTQT

Dãy Lẻ: Từ hàng ghế F đến hàng ghế L

QH-2017-E QTKD CLC

Dãy Chẵn: Từ hàng ghế A đến hàng ghế C

QH-2017-E QTKD

Dãy Chẵn: Từ hàng ghế D đến hàng ghế H

QH-2017-E TCNH CLC

Dãy Chẵn: Từ hàng ghế I đến hàng ghế J

QH-2017-E TCNH

Dãy Chẵn: Từ hàng ghế K đến hàng ghế N

QH-2017-E KTPT

-E TCNH-TA

Dãy Lẻ: Từ hàng ghế M đến hàng ghế Q

QH-2017-E Kế Toán

Dãy Chẵn: Từ hàng ghế O đến hàng ghế Z tầng 2

QH-2017-E Kinh tế

Tầng 2: Từ hàng ghế Y đến hàng ghế V

b. Sáng 26/07/2017

Lớp

Chỗ ngồi

QH-2016-E TCNH CLC

Dãy Lẻ: Từ hàng ghế A đến hàng ghế B

QH-2016-E TCNH

Dãy Lẻ: Từ hàng ghế C đến hàng F

QH-2015-E TCNH CLC

Dãy Lẻ: Hàng ghế G

QH-2015-E TCNH

Dãy Lẻ: Hàng ghế G

QH-2014-E TCNH CLC

Dãy Lẻ: Từ hàng ghế H đến hàng ghế I

QH-2014-E TCNH

Dãy Lẻ: Từ hàng ghế J đến hàng ghế Q

QH-2016-E KTQT CLC

Dãy Chẵn: Từ hàng ghế A đến hàng ghế C

QH-2016-E KTQT

Dãy Chẵn: Từ hàng ghế D đến hàng ghế G

QH-2015-E KTQT CLC

Dãy Chẵn: Hàng ghế H

QH-2015-E KTQT

Dãy Chẵn: Từ hàng ghế I đến hàng ghế J

QH-2014-E KTQT CLC

Dãy Chẵn: Từ hàng ghế K đến hàng ghế L

QH-2014-E KTQT

Dãy Chẵn: Từ hàng ghế M đến hàng ghế Q

QH-2016-E Kinh tế

Tầng 2: Từ hàng ghế Z đến hàng ghế Y

QH-2015-E Kinh tế

Tầng 2: Hàng ghế X

QH-2014-E Kinh tế

Tầng 2: Từ hàng ghế W đến hàng ghế V

c. Chiều ngày 26/07/2017

Lớp

Chỗ ngồi

QH-2016-E QTKD CLC

Dãy Lẻ: Từ hàng ghế A đến hàng ghế C

QH-2016-E QTKD

Dãy Lẻ: Từ hàng ghế D đến hàng ghế H

QH-2015-E QTKD CLC

Dãy Lẻ: Hàng ghế I

QH-2015-E QTKD

Dãy Lẻ: Hàng ghế J

QH-2014-E QTKD CLC

Dãy Lẻ: Hàng ghế K đến hàng ghế N

QH-2016-E Kế toán

Dãy Chẵn: Từ hàng ghế A đến hàng ghế G

QH-2015-E Kế toán

Dãy Chẵn: Từ hàng ghế H đến ghế I

QH-2014-E Kế toán

Dãy Chẵn: Từ hàng ghế J đến hàng ghế M

QH-2016-E KTPT

Dãy Chẵn: Hàng ghế N đến hàng Q

QH-2015-E KTPT

Tầng 2:Dãy lẻ hàng ghế Z

QH-2014-E KTPT

Tầng 2: Từ dãy chẵn hàng ghế Z đến hàng ghế V

 

Đề nghị các Khoa/Viện phân công cán bộ thông báo cho sinh viên thời gian và địa điểm học, cử cán bộ theo dõi tình hình học tập, điểm danh sĩ số và ổn định trật tự sinh viên trong suốt buổi học, thu bài thu hoạch và danh sách điểm danh của sinh viên về Phòng CT&CTSV muộn nhất là ngày 15/09/2017. Đối với các cá nhân sinh viên, tập thể lớp không tham dự hoặc tham dự không nghiêm túc đợt sinh hoạt công dân đầu năm sẽ không được xét các loại học bổng, các danh hiệu thi đua tập thể.
Trên đây là kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2017 - 2018, đề nghị các Khoa/Viện nghiêm túc thực hiện những nội dung công việc trên.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN