Trang Đào tạo đại học
 
Về việc đăng ký học phần của các lớp cử nhân hệ chính quy không đúng quy chế đào tạo đại học, học kỳ I (2017-2018)

Thông báo số 2094/TB-ĐHKT ngày 4/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo số 1904/TB-ĐHKT ngày 13/7/2017 về việc đăng ký học phần của các lớp cử nhân hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2017-2018; Căn cứ dữ liệu sinh viên đăng ký các lớp học phần trong đợt mở cổng hệ thống đăng ký học lần 1 trên cổng thông tin ĐHQGHN, Nhà trường thông báo:

1. Danh sách sinh viên đăng ký học chưa đủ số tín chỉ tối thiểu (Phụ lục 1)

2. Danh sách sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo (Phụ lục 2)

3. Danh sách sinh viên chưa qua học phần tiên quyết (Phụ lục 3).

4. Danh sách sinh viên đăng ký trùng lịch học (Phụ lục 4).

5. Danh sách sinh viên đăng ký học cải thiện điểm không đúng quy chế (Phụ lục 5).

Sinh viên cần lưu ý một số vấn đề sau để thực hiện trong đợt mở cổng hệ thống đang ký học lần 2 vào ngày 11/8/2017:

- Sinh viên đăng ký học chưa đủ số tín chỉ tối thiểu (Phụ lục 1) cần kiểm tra lại tổng số tín chỉ đã tích lũy để có kế hoạch học tập phù hợp và đăng ký bổ sung cho đủ số tín chỉ tối thiểu theo quy định.

- Sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo (Phụ lục 2) cần rà soát lại chương trình đào tạo và tự hủy đăng ký trong đợt mở cổng hệ thống đăng ký học lần 2; Trường hợp sinh viên có nguyện vọng đăng ký các lớp học phần ngoài chương trình đào tạo sẽ thực hiện nộp học phí theo mức quy định của Nhà trường.

- Sinh viên đã đăng ký học phần không đúng quy chế đào tạo đại học (từ phụ lục 3 đến phục lục 5) cần tự hủy đăng ký trên hệ thống.

- Sinh viên hệ chuẩn bắt buộc phải tự hủy đăng ký vào các lớp học phần của Chương trình Chất lượng cao và Chuẩn quốc tế (nếu có đăng ký vào đợt 1) nếu không Nhà trường sẽ hủy đăng ký của sinh viên. Trường hợp đặc biệt, sinh viên cần làm đơn có xác nhận của Nhà trường.

Đề nghị các khoa/viện thông báo sinh viên biết để thực hiện./.

>> Xem và download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN