Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo kết quả học tập học kỳ II năm học 2016-2017

Thông báo số 1628 /ĐHKT-ĐTĐH ngày 16/6/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào kết quả học tập Học kỳ II năm học 2016-2017, Trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả học tập trên Cổng hệ thống điều tra khảo sát online theo địa chỉ truy cập www.survey.ueb.edu.vn của trường (Bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận) Phòng Đào tạo nhận đơn khiếu nại, thắc mắc của sinh viên ngày 24 và 25/07/2017 và trả lời đơn thắc mắc vào ngày 10/08/2017 tại phòng Đào tạo, phòng 304 nhà E4 – trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy. Kính đề nghị viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.
>> Xem và download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN