Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách điểm danh các lớp học phần học kỳ II năm học 2016-2017



Nhà trường thông báo danh sách điểm danh của các lớp học phần học kỳ II năm học 2016-2017.
Xem chi tiết tại đây
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN