Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch giảng dạy học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh của sinh viên khóa QH-2016-E học kỳ II năm học 2016-2017

Kế hoạch số 64/KH-QPAN ngày 08/02/2017 của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh - ĐHQGHN


Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy học phần GIáo dục quốc phòng - An ninh của sinh viên khóa QH-2016-E học kỳ II năm học 2016-2017.
>>> Xem chi tiết tại đây

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh - ĐHQGHN