Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên đăng ký học không thuộc chương trình đào tạo; Đăng ký học bất thường - Học kỳ II năm học 2016-2017

Thông báo số 209/TB-ĐHKT ngày 10/2/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo số 3128/TB-ĐHKT ngày 28 tháng 10 năm 2016 về việc đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2016-2017, căn cứ dữ liệu đăng ký học học kỳ II năm học 2016-2017 và kết quả học tập học kỳ của sinh viên, Nhà trường thông báo:

1. Danh sách sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo (Phụ lục 1)

2. Danh sách sinh viên đăng ký học bất thường (Phụ lục 2).

Lưu ý: Sinh viên đăng ký các lớp học phần tương đương thay thế cần nộp đơn gửi Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN để có căn cứ để tính học phí và chuyển điểm tương đương từ ngày 10/02/2017 đến hết ngày 15/02/2017 tại P.304, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhà trường sẽ hủy đăng ký học của sinh viên đăng ký học bất thường theo danh sách đã thông báo ở phụ lục 2 nêu trên.

Đề nghị các khoa thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện.

>>> Xem thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN