Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên học Giáo dục Quốc phòng - An ninh học kỳ II năm học 2016-2017Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh - ĐHQGHN lập danh sách sinh viên đăng ký học giáo dục quốc phòng - Anh ninh học kỳ II năm học 2016-2017 được phân theo đại đội.
>>> Xem chi tiết tại đây

Trung tâm Giáo dục quốc phòng -An ninh - ĐHQGHN