Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên chưa đạt môn học tiên quyết; đăng ký môn học không thuộc CTĐT và đăng ký trùng lịch học Học kỳ II năm học 2015-2016

Thông báo số 139 /TB-ĐHKT ngày 27/01/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ kết quả đăng ký học của sinh viên học kỳ II năm học 2015-2016 (Sau đăng ký học lần 3); Căn cứ kết quả học tập học kỳ I năm học 2015-2016, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo:

1. Danh sách sinh viên chưa đạt môn học tiên quyết (Phụ lục 1)

2. Danh sách sinh viên đăng ký môn học không thuộc CTĐT (Phụ lục 2)

3. Danh sách sinh viên đăng ký trùng lich học (Phụ lục 3)

Đơn thắc mắc sinh viên nộp tại phòng Đào tạo - Phòng 305 - Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN từ ngày 28/01/2016 đến hết ngày 29/01/2016.

Sau thời gian nêu trên, phòng Đào tạo sẽ tự động hủy lớp học phần do chưa đạt tiên quyết; hủy lớp đăng ký đầu tiên theo phụ lục 3 đã thông báo cho sinh viên đối với trường hợp đăng ký trùng lịch học. Sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo phải nộp học phí đầy đủ theo quy định.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.
>> Xem và download thông báo tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác