Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2009 - 2010 lớp QH-2008-E KTĐN

Áp dụng từ ngày 5/9/2009 đến ngày 27/12/2009 (Ban hành kèm theo công văn số 1301 /ĐT ngày 4/8/2009)


Tổng số sinh viên: 84
Giảng đường: 704 VU (Trường THPT Tư Thục Việt - Úc, Khu Đô thị Mỹ Đình 1)
Học sáng từ 7h00
Thời gian của 1 tiết học là 50 phút

Thứ

Môn học

Số TC

Tiết

Thời gian

2

KTH tiền tệ - NH

3

1-3

7h00 - 9h45

Lịch sử văn minh thế giới

2

4-5

9h50-11h40

3

Tiếng Anh cơ sở 3

3

1-3

7h00 - 9h45

4

Tin học cơ sở

3

1-3

7h00 - 9h45

5

Nguyên lý thống kê KT

3

2-4

7h55 - 10h40

Lưu ý:
1. Sinh hoạt lớp: Ngày 4/9/2009 từ 8h00 - 11h00 tại GĐ 704 VU
2. Tiếng Anh: học theo thời khoá biểu:
- Nhóm 1: tại GĐ 704 VU
- Nhóm 2: tại GĐ 706 VU
- Nhóm 3 tại GĐ 707 VU
3. Giáo dục thể chất: Học vào thứ 3 hàng tuần (từ 7h30 đến 8h40) tại Sân tập Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
4. Môn Tư tưởng HCM (2 tín chỉ): Sinh viên đăng ký học theo lịch học của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN