Trang Đào tạo đại học
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2009 - 2010 lớp QH-2007-E CLC

Áp dụng từ ngày 5/9/2009 đến ngày 27/12/2009 (Ban hành kèm theo công văn số 1301 /ĐT ngày 4/8/2009)


Tổng số sinh viên: 16
Giảng đường: 705 VU (Trường THPT Tư Thục Việt - Úc, Khu Đô thị Mỹ Đình 1)
Học chiều từ 12h30
Thời gian của 1 tiết học là 50 phút

Thứ

Môn học

Số TC

Tiết

Thời gian

2

Tiếng Anh chuyên ngành 2

3

1-3

12h30 - 15h15

3

KTH quốc tế

4

1-4

12h30 - 16h10

4

Toán kinh tế

3

1-3

12h30 - 15h15

5

Tư tưởng HCM

2

1-2

12h30 - 14h15

Nguyên lý kế toán

3

3-5

14h25-17h10

6

Kinh tế vĩ mô 2

4

1-4

12h30 - 16h10

1. Sinh hoạt lớp: Ngày 4/9/2009 từ 14h00 - 17h00 tại GĐ 705 VU.
2. Các môn học chung với lớp QH-2007-E-KTĐN: Toán kinh tế, Tư tưởng HCM, Nguyên lý kế toán.
3. Giáo dục quốc phòng - an ninh: Học từ ngày 14/12 đến 27/12/2009. Trong thời gian học GDQP, các lớp nghỉ học văn hoá.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN