Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch giảng dạy học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2017-2018

Trường ĐH Kinh tế Thông báo về kế hoạch giảng dạy học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2017-2018


Thông báo số  235 /TB-ĐHKT ngày 24/01/2018 về việc Kế hoạch giảng dạy học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2017-2018.
 Căn cứ lịch trình đào tạo đại học chính quy năm học 2017-2018; căn cứ Công văn số 31/KH-QPAN ngày 16/01/2018 của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh (TTGDQP&AN) về việc thông báo kế hoạch giảng dạy học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cho (GDQPAN) sinh viên Khóa QH-2017-E của Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch triển khai như sau:
1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên Khóa QH-2017-E (đúng kế hoạch) và sinh viên các khóa khác chưa học học phần GDQPAN.
2. Địa điểm học tập: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh - Thôn 7, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
3. Thời gian học: Từ ngày 03/03/2018 đến ngày 30/03/2018.
4. Hình thức tổ chức: Tổ chức đào tạo theo lớp, quản lý theo đại đội, sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ trong thời gian học tập.
5. Công tác chuẩn bị của sinh viên; thủ tục để thực hiện miễn, hoãn học phần GDQPAN; thời gian đón, trả sinh viên xem tại công văn của TTGDQP&AN kèm theo.
Các khoa/viện cho sinh viên đăng ký học và gửi danh sách đăng ký (mẫu kèm theo) cho Phòng Đào tạo chậm nhất vào ngày 30/01/2018.
Lưu ý: Sinh viên Khóa QH-2017 cần học theo kế hoạch đã được Nhà trường sắp xếp để không bị ảnh hưởng đến kế hoạch học tập trong các học kỳ sau. Sinh viên không học phải có lý do chính đáng (thuộc đối tượng được miễn học, hoãn học hoặc vì lý do cá nhân), nộp đơn và hồ sơ hợp lệ kèm theo cho văn phòng khoa/viện và phải được Nhà trường đồng ý.
Đề nghị các khoa/viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.
>> Download các file kèm theo tại đây >>> 

Phòng ĐT - ĐHKT


Các tin khác