Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách lớp học phần hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2017-2018

Thông báo số 334/TB-ĐHKT ngày 06/02/2018 về việc Thông báo Danh sách lớp học phần hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2017-2018


Căn cứ Thông báo số 3193/TB-ĐHKT ngày 17/11/2017 của Trường Đại học Kinh tế về đăng ký học phần của các lớp hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2017-2018; Căn cứ dữ liệu sinh viên đăng ký học phần sau 3 đợt đăng ký học lần trên Hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN và căn cứ kết quả học tập học kỳ I năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo danh sách lớp học phần chính thức (chi tiết kèm theo).

Lưu ý: Trong vòng 01 tuần kể từ ngày thông báo này, Nhà trường sẽ cập nhật dữ liệu lớp học phần được mở và danh sách chính thức sinh viên lớp học phần trên Hệ thống, Sinh viên cần vào kiểm tra, tải và lưu giữ dữ liệu và học đúng ở lớp học phần đã đăng ký thành công, theo dõi và đối chiếu với danh sách thu học phí của Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Giảng viên phụ trách các lớp học phần lấy danh sách điểm danh chính thức (bản in) tại Bộ phận trực của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại các khu giảng đường.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.          

Địa chỉ: Phòng 504 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.        

Điện thoại: 024.3754 7506 (524, 514)

Đề nghị các khoa/viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết và thực hiện.

>> Tải Danh sách các lớp học phần do các đơn vị trong ĐHQGHN phụ trách giảng dạy tại đây

>> Tải Danh sách các lớp học phần do Trường ĐHKT phụ trách giảng dạy tại đây


Trường ĐHKT - ĐHQGHN