Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách các sách mới nhập năm học 2011 - 2012
 


TT

Tài liệu

Tác giả

Giáo trình

Photo

1

Comparative international accounting

Christopher Nobes Robert Parker

X
 
2

Accounting Information Systems

Marshall B. Romney

Paul J.Steinbart
X
 
3

Principles of Auditing & Other Assurance Services

O.Ray Whittington
Kurt Pany
X
 
4

Bank Management & Financial Services

Perter S.Rose
SylviaC.Hudgins
X
 
5

Analysis of investments and management of portfolios

Brown- Reilly
X
 
6

Modern management concepts and skill

Samuel C.Certo
S.Trevis Certo
X
 
7

The World Economy geography,business,development

Frederick P.Stutz
Barney Warf
X
 
8

Operation and Supply Chain Management

Chase Jacobs
X
 
9

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Vũ Cao Đàm
 
X
10

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở VN

Phạm Thị Khanh
 
X
11

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Bùi Tất Thắng
 
X
12

Điều chỉnh cơ cấu kinh tế Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa

Vũ Văn Hà
 
X
13

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa ở Việt Nam

Bộ môn
 
 
14

Phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Nguyễn Văn Đặng
X
 
15

Kinh tế vùng ở Việt Nam-Từ lý luận đến thực tiễn

Lê Thu Hoa
 
X
16

Các mô hình công nghiệp hóa trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho VN

Ngô Đăng Thành
 
X
17
Đổi mới kinh tế và phát triển
Vũ Tuấn Anh
 
X
18

Nông nghiệp, nông thôn, nông dân VN trong quá trình phát triển đất nước theo hướng hiện đại

PGS.TS.Nguyễn Danh Sơn
 
X
19

Kinh nghiệm quốc tế về nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình công nghiệp hóa

Đặng Kim Sơn
 
X
20

Nông dân, nông nghiệp& nông thôn những vấn đề đang đặt ra

NXB tri thức
 
X
21
Luật Ngân hang Việt Nam
TS.Võ Đình Toàn
X
 
22
Luật ngân sách nhà nước
TS.Nguyễn Văn Tuyến
X
 
23
Luật tài chính Việt Nam
Đinh Dũng Sỹ
X
 
24

Politics and economics, chapter 1 in “ Theories of political economy”

James A Caporaso and David P.Levine 1992

 
X
25

Tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 1776

Website ĐSQ Hoa Kỳ tại VN
 
X
26

Phát biểu của ông Barack obama sau khi đắc cử tổng thống Hoa Kỳ

Website ĐSQ Hoa Kỳ tại VN
 
X
27
Kinh tế chính trị quốc tế Bắc Mỹ
Mark Blyth
 
X
28
We the people
Benjamin Ginsberg
 
X
29

Fundamental of financial accouting

Phillips Libby& Libby
 
X
30

Kịnh tế TQ thập niên đầu thế kỷ XXI hai bức tranh tương phản

Phạm Thái Quốc
 
 
X
31
Kịch sử kinh tế
TS.Nguyễn Ngọc Thanh
 
X
32

Nghiên cứu so sánh đổi mới kinh tế ở VN và cải cách kinh tế ở TQ

GS.TS.Lê Hữu Tầng
 
X
33

Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam

 
 
X
34

Sở hữu nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN

PGS.TS.Nguyễn Cúc
PGS.TS.Kim Văn Chính
 
X
35

Sở hữu tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN

Chử Văn Lâm,
Nguyễn Văn Huân
 
X
36

Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN

Nguyễn Kế Tuấn
 
X
37

Một số vấn đề sở hữu ở nước ta hiện nay

PGS.TS.Nguyễn Văn Thạo
TS.Nguyễn Hữu Đạt
 
X
38

Phân phối nhằm đảm bảo phát triển kinh tế và thực hiện công bằng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

GS.TS.Nguyễn Công Nghiệp
 
X
39

Vai trò của Nhà nước trong phân phối thu nhập ở nước ta hiện nay

PGS.TS.Mai Hữu Thực
 
X
40

Những vấn đề lý luận cơ bản về công bằng XH trong điều kiện nước ta hiện nay

PGS.TS.Phạm Thị Ngọc Trầm
X
 
 

UEB_net