Trang Đào tạo đại học
 
Phê duyệt danh sách giảng viên hướng dẫn niên luận cho sinh viên khóa QH-2012-E chương trình bằng kép, ngành Kinh tế phát triển, hệ chính quy

Quyết định số 1432 /QĐ-ĐHKT ngày 16/7/2013 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tưởng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 505/TB-ĐHKT ngày 29/03/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc triển khai kế hoạch thực tế, thực tập và viết niên luận khoá QH-2010-E hệ chính quy và khóa QH-2011-E chương trình bằng kép;

Theo đề nghị của các ông (bà) Chủ nhiệm khoa Tài chính ngân hàng; Trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách giảng viên hướng dẫn niên luận cho sinh viên khóa QH-2012-E chương trình bằng kép, ngành Kinh tế phát triển, hệ chính quy (có danh sách kèm theo).

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Chủ nhiệm khoa Kinh tế phát triển, sinh viên và giảng viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác

<1234>