Trang Đào tạo đại học
 
Phê duyệt bổ sung danh sách giảng viên hướng dẫn niên luận cho sinh viên khóa QH-2011-E chương trình bằng kép, ngành Tài chính - Ngân hàng, hệ chính quy (lần 2)

Quyết định số 1412/QĐ-ĐHKT ngày 11/7/2013 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tưởng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 505/TB-ĐHKT ngày 29/03/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc triển khai kế hoạch thực tế, thực tập và viết niên luận khoá QH-2010-E hệ chính quy và khóa QH-2011-E chương trình bằng kép;

Căn cứ vào danh sách đề nghị giảng viên hướng dẫn niên luận bổ sung của khoa Tài chính ngân hang;

Theo đề nghị của các ông (bà) Chủ nhiệm khoa Tài chính ngân hàng; Trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung (lần 2) danh sách giảng viên hướng dẫn niên luận cho sinh viên khóa QH-2011-E chương trình bằng kép, ngành Tài chính – Ngân hàng, hệ chính quy (có danh sách kèm theo).

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Chủ nhiệm khoa Tài chính ngân hàng, sinh viên và giảng viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
>> Quyết định số 1412/QĐ-ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Các tin khác