Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch thực hiện niên luận khóa QH-2016-E hệ chính quy (điều chỉnh) áp dụng với Khóa QH-2016-E chương trình đào tạo chuẩn ngành Quản trị kinh doanh

Thông báo số 3038/TB-ĐHKT ngày 8/10/2019 Kế hoạch thực hiện niên luận khóa QH-2016-E hệ chính quy (điều chỉnh) áp dụng với Khóa QH-2016-E chương trình đào tạo chuẩn ngành Quản trị kinh doanh


Căn cứ Thông báo số 812/TB-ĐHKT ngày 02 tháng 04 năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế về Kế hoạch thực hiện niên luận khóa QH-2016-E hệ chính quy, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch thực hiện niên luận cho sinh viên khóa QH-2016-E chương trình đào tạo chuẩn ngành Quản trị kinh doanh được điều chỉnh như sau:

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Viện Quản trị kinh doanh (QTKD) phân công giảng viên hướng dẫn (GVHD) và gửi về Phòng Đào tạo (P.ĐT)

06/10 - 13/10/2019

2

PĐT trình Ban Giám hiệu phê duyệt danh sách GVHD niên luận

13/10 - 16/10/2019

3

Viện QTKD thông báo danh sách GVHD niên luận đã được BGH phê duyệt cho giảng viên và sinh viên

16/10 - 20/10/2019

4

Sinh viên gặp GVHD và thông qua tên đề tài, đề cương (niên luận được trình bày theo Hướng dẫn trình bày niên luận kèm theo Thông báo)

21/10 - 25/10/2019

5

Thông qua bài viết lần 1

25/11 - 01/12/2019

6

Sinh viên nộp niên luận cho GVHD

16/12 - 23/12/2019

7

GVHD dẫn gửi niên luận và kết quả chấm niên luận cho Viện QTKD

23/12 - 27/12/2019

8

Viện QTKD công bố kết quả cho sinh viên và gửi kết quả về P.ĐT (bản gốc có chữ ký của giảng viên và xác nhận của lãnh đạo Viện QTKD)

27/12 - 31/12/2019

Kính đề nghị Viện Quản trị Kinh doanh thực hiện theo đúng kế hoạch.


Download Thông báo tại đây>>>

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN