Trang Đào tạo đại học
 
Lịch trình đào tạo năm học 2014-2015 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Công văn số 3034/ĐHKT-ĐTĐH ký ngày 5/8/2014 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Thực hiện công văn số 2232/ĐHQGHN-ĐT ngày 3/7/2013 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xây dựng lịch trình đào tạo năm học 2014 - 2015, Ban Giám hiệu thông báo với các đơn vị về lịch trình đào tạo chi tiết năm học (văn bản kèm theo).

Đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, sinh viên biết và thực hiện.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN