Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi

Quyết định số 3412/QĐ-ĐHKT ngày 13/12/2017 của Trường ĐH Kinh tế Về việc danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi.


Căn cứ quy chế đào tạo đại học ban hành kèm theo quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ vào Danh sách điểm thành phần cập nhật đến ngày 13/12/2017 của giảng viên. 
Căn cứ vào Danh sách sinh viên không được thi của các giảng viên ở các học phần.
Trường ĐH Kinh tế ra Quyết định số 3412/QĐ-ĐHKT ngày 13/12/2017 của Trường ĐH Kinh tế Về việc danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi (theo danh sách đính kèm).
 Sinh viên bị đình chỉ thi nhận điểm 0 với học phần bị đình chỉ thi.
 Download danh sách và Quyết định tại đây >>>
 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN