Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả đợt thu học phí Học kỳ I năm học 2020-2021 chương trình đào tạo CLC bậc Đại học (đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT)

Thông báo số 3367/ĐHKT-KHTC ngày 17/11/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kinh gửi:   - Phòng Đào tạo,

- Phòng Chính trị & CTHSSV

- Khoa KT&KDQT, Viện QTKD

- Sinh viên Trường Đại học kinh tế

Căn cứ kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 tính đến hết ngày 15/11/2020.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 các chương trình đào tạo Chất lượng cao bậc đại học (đáp ứng thông tư 23/2014/TT-BGD ĐT), cụ thể như sau:

  1. Danh sách sinh viên đã thu được học phí theo niên chế kỳ I năm học 2020-2021 (DS kèm theo- PL01)
  2. Danh sách sinh viên còn nợ học phí theo niên chế kỳ I năm học 2020-2021(DS kèm theo- PL02)
  3. Danh sách sinh viên đã thu học phí theo tín chỉ kỳ I năm học 2020-2021 (DS kèm theo – PL03)
  4. Danh sách sinh viên còn nợ học phí theo tín chỉ kỳ I năm học 2020-2021 (DS kèm theo- PL04)

Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh có số tiền học phí nộp thừa sẽ được nhà Trường chuyển trả lại vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Tây Hà Nội sau ngày 21/11/2020.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN