Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo số 3366 /ĐHKT-KHTC ngày 17/11/2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kinh gửi:  - Phòng Đào tạo,

- Phòng Chính trị & CTHSSV

- Các Khoa trực thuộc, Viện QTKD

- Sinh viên Trường Đại học kinh tế

Căn cứ kết quả đợt thu học phí và học kỳ I năm học 2020-2021 và tính đến hết ngày 15/11/2020.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả đợt thu học phí học kỳ I năm học 2020-2021 các chương trình đào tạo bậc đại học, cụ thể như sau:

  1. Danh sách sinh viên đã thu được học phí theo niên chế kỳ I năm học 2020-2021 (DS kèm theo- PL01)
  2. Danh sách sinh viên còn nợ học phí theo niên chế kỳ I năm học 2020-2021(DS kèm theo- PL02)
  3. Danh sách sinh viên đã thu học phí theo tín chỉ kỳ I năm học 2020-2021 (DS kèm theo – PL03)
  4. Danh sách sinh viên còn nợ học phí theo tín chỉ kỳ I năm học 2020-2021 (DS kèm theo- PL04)

Những sinh viên đã nộp học phí, sau khi đối chiếu, rà soát, điều chỉnh có số tiền học phí nộp thừa sẽ được nhà Trường chuyển trả lại vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV Mỹ Đình sau ngày 21/11/2020.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN